Česky Slovensky

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení a definice

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují práva a povinnosti všech zúčastněných stran vzniklých z kupní smlouvy uzavřené při objednání (po akceptaci návrhu kupní smlouvy prodávajícím) zboží na internetovém e-shopu www.mravecplast.cz mezi kupujícím a prodávajícím. Tyto všeobecné obchodní podmínky prodávajícího jsou vydány v souladu s ustanoveními § 1751 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, doplňují práva a povinnosti smluvních stran vzniklé při uzavírání kupních smluv mezi prodávajícím a kupujícím (zákazníkem) prostřednictvím e-shopu na internetových stránkách www.mravecplast.cz (dále jen „e-shop“) a tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy.

Prodávající: Martin Mravec, MRAVEC PLAST, se sídlem Tyršova 194,67521 Okříšky, IČO 60405589, DIČ CZ7310024359 (dále jen "provozovatel" nebo "prodávající").

Výrobce Martin Mravec - Mravec Plast je registrován Úřadem pro ochranu osobních údajů, registrační oznámení podáno pod číslem 00066843 / 001, zapsáno do registru zpracování osobních údajů vedeného bylo dne 28.06.2016
Veřejný registr zpracování je k dispozici na http://www.uoou.cz/

Kontakt: info@mravecplast.cz anebo uvedené tel. kontakty v sekci "kontakty"

Na zaslané dotazy odpovídáme většinou do 12h od doručení, nejpozději do 3 dnů.
Nedílnou součástí obchodních podmínek (dále jen OP) je "Reklamační řád".
Elektronickým zasláním objednávky učiněné stiskem tlačítka OBJEDNAT zákazník bez výhrad akceptuje tyto všeobecné obchodní podmínky. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím a zároveň je seznámen i s Reklamačním řádem, který je součástí těchto obchodních podmínek . Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Vymezení názvů

 • spotřebitelská smlouva - návrh kupní smlouvy, kupní smlouva a nebo smlouva o dílo řídící se občanským zákoníkem, kde jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel, na straně druhé prodávající
 • spotřebitel - fyzická osoba, která v okamžiku uzavření a plnění smlouvy nekoná v rámci své podnikatelské či obchodní činnosti anebo činnosti patřící do jejího samostatného výkonu povolání
 • kupující, který není spotřebitelem - osoba, která v okamžiku uzavření a plnění smlouvy koná v rámci své podnikatelské či obchodní činnosti anebo činnosti patřící do jejího samostatného výkonu povolání

2. Uzavření kupní smlouvy a vymezení obchodních vztahů

Všechny smluvní vztahy pokud nejsou zde vyhraněny jsou dány právním řádem České republiky, s vyloučením kolizních ustanovení. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a dále zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Kupujícím se rozumí v systému zaregistrována fyzická nebo právnická osoba, která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku, zpracovanou systémem obchodu.

Nabízené produkty jsou prodávány za ceny uvedené v ceníku platném pro období určené prodávajícím a platná výše ceny objednávky je cena uveřejněná v okamžiku stvrzení objednávky kupujícím.

Tuto cenu se kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu v okamžiku dodání zboží na ujednaném místě anebo dopředu převodem na zveřejněný bankovní účet prodávajícího v sekci "doprava a platba" e-shopu. Při požadavku platby převodem je podmínkou uvedení tohoto požadavku v objednávce. Platba převodem proběhne před dodáním zboží, kdy prodávající je povinen zaslat kupujícímu formou proforma faktury.

Při provedení objednávky nad 60 000 Kč s DPH, anebo objednání více ks najednou, požaduje prodávající zálohu ve výši 30% z ceny s DPH. V případě požadavku na uložení objednaného a vyrobeného produktu v prostorách dodavatele, je požadována záloha ve výši 60% z ceny objednávky s DPH.

Cena objednaného produktu se může po objednání zvýšit max. o 10% z důvodu zvýšení nákladů na vyřízení objednávky, přičemž prodávající je povinen kupujícího o tomto zvýšení ceny neprodleně informovat. Cena objednávky se také může zvýšit v případě, že byl výrazně změněn kurz zahraniční měny anebo se výrazně změnila cena materiálu nakupovaného od dodavatele. Pokud se takto stane, je prodávající povinen o změně ceny kupujícího informovat a po dohodě s kupujícím objednávku zrušit a s konečnou platností odstoupit od kupní smlouvy. Právo odstoupit od smlouvy si výrobce Martin Mravec - Mravec Plast vyhrazuje i v okamžiku, kdy dodavatel přestane dodávat standartně dodávaný materiál a nabídne za něj alternativu s výrazně vyšší cenou.

Prodávající doloží kupujícímu při převzetí anebo max. do 7 dnů po převzetí objednávky daňový doklad s navýšením ceny objednaného produktu o DPH ve výši 21%.

Pokud by došlo k prodlení platby, je prodávající oprávněn kupujícímu účtovat úrok z prodlení ve výši
0,1% z výše ceny objednávky za každý den prodlení až do úplného uhrazení objednávky. Tímto není dotčen nárok na náhradu případně vzniklé škody. Váha produktu uvedená u jednotlivých nabídek produktů je pouze orientační, vypočtená dle váhy polypropylenových desek potřebných na výrobu daného produktu.

3. Způsob objednání a uzavření kupní smlouvy

Prodávající činí prostřednictvím e-shopu na webové adrese www.mravecplast.cz neadresnou nabídku. K návrhu na uzavření kupní smlouvy a závaznému objednání dochází v okamžiku, kdy kupující vložením vybraného produktu do košíku a stlačením políčka "Objednat" nabídku prodávajícího akceptuje, popřípadě nabídku akceptuje při telefonickém objednání vybraného produktu se zástupcem společnosti Mravec plast, který za kupujícího požadovaný produkt vloží do košíku, vyplní objednávkový formulář a za telefonického souhlasu objednatele stlačí políčko "Objednat".

Součástí objednávky musí být vyplněny následující údaje:

 • Jméno a příjmení objednatele / případně název firmy
 • IČ / DIČ
 • telefonní číslo a mailový kontakt
 • dodací adresa i adresa fakturační (pokud je jiná od adresy dodání)
 • přesně vymezený typ objednávaného sortimentu
 • počet ks objednávaného sortimentu
 • způsob dopravy
 • způsob úhrady objednaného zboží

Objednávka se považuje za přijatou z pohledu prodávajícího v okamžiku, kdy obsahuje všechny potřebné výše uvedené identifikační údaje objednatele. Prodávající má povinnost informovat objednatele o přijetí objednávky buď telefonicky anebo mailem do 24h od doručení objednávky. Potvrzení o přijetí objednávky musí obsahovat výši domluvené ceny za objednávku a dobu předpokládaného dodání objednávky prodávajícímu. V okamžiku akceptace zaslaného návrhu kupní smlouvy a potvrzení přijetí objednávky spotřebiteli prodávajícím je Kupní smlouva uzavřena. Od okamžiku potvrzení objednávky kupujícímu začíná běžet doba dodání uvedená u vybraného a objednaného produktu na www.mravecplast.cz (standardně 7-14 kalendářních dní, maximálně 30 kalendářních dnů). O prodloužení doby dodání musí prodávající kupujícího informovat co nejdříve od okamžiku zjištění prodloužení doby dodání, nejpozději do 5 pracovních dnů od přijetí objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo zaslaný Návrh kupní smlouvy odmítnout.

4. Předání podkladů pro zpracování objednávky

Kupující má povinnost při objednání zboží poskytnout prodejci v jím určeném termínu kompletní podklady potřebné pro zpracování objednávky a jejímu doručení kupujícímu v předem domluveném termínu. V případě, pokud kupující nedodá vyžádané potřebné podklady prodávajícímu včas, je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy anebo prodloužit dobu dodání dle potřeby pro zpracování objednávky od data doručení požadovaných podkladů kupujícím. V tomto případě je kupující povinen zaplatit za objednané zboží, které bylo doručeno na základě jím později dodaných podkladů pro zpracování objednávky, v pozdějším termínu.

5. Storno objednávky

Kupující má právo na zrušení objednávky zboží do 2 dnů od potvrzení objednávky. Storno objednávky musí proběhnout nejprve telefonicky (tel: 605753094) a následně potvrdit storno mailem na info@mravecplast.cz.

V případě, že dojde ke stornu objednávky a prodávajícímu již prokazatelně vzniknou náklady při zpracování objednávky, má prodávající právo požadovat po kupujícím úhradu prokazatelně vzniklých nákladů.

6. Dodání objednávky, dopravní podmínky

Prodávající se zavazuje dodat objednané zboží ve lhůtě uvedené v kupní smlouvě nejpozději však do max. 30 kalendářních dnů od potvrzení objednávky na místo udané kupujícím v kupní smlouvě. Prodávající může ve výjimečných případech termín plnění prodloužit - v tomto případě je povinen o této okolnosti kupujícího informovat do 5 dnů po obdržení objednávky. V případě, že dojde ke změně místa dodání kupujícím, je třeba tuto změnu včas písemně zaslat na mail. prodávajícího info@mravecplast.cz, nejpozději však do 3 dnů před plánovaným datem dodání.

Kupující je povinen zajistit spoluúčast při složení objednaného produktu dle objemu produktu. O počtu osob, které je třeba zajistit při skládání s ohledem na rozměry produktu je kupující vždy informován mailem po objednání. Dále je kupující povinen převzít objednané a dodávané zboží na místě udaném v objednávce a telefonicky potvrzeném, přičemž prodávající si vymiňuje, s ohledem na typ a rozměry přepravovaných produktů, odmítnout dopravu do míst, kde hrozí kolize přepravního vozidla (nezpevněné plochy, bahnitý terén, místa s úzkým průjezdem, místa, kde je nutné couvat delší trasu (nad 50m). V tomto případě je dopravce oprávněn po dohodě s kupujícím ke složení objednaného produktu na nejbližším vhodném místě .

V případě, že nedojde k převzetí dodávaného zboží kupujícím na v kupní smlouvě dohodnutém místě, je výrobce Mravec plast oprávněn požadovat po kupujícím náhradu vynaložených dopravních výdajů, a to sazby za 1 km jízdy ve výši 45,- Kč, poplatek za čekací dobu dopravce ve výši 250,- Kč za jednu půlhodinu, čímž není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody.

V případě storna objednávky při potvrzení termínu dodání, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu 100% vzniklých nákladů (vynaložené náklady na výrobu nedodaného produktu (objednávka nebyla dodána z důvodu nereagování zákazníka na kontakt Mravec plast při potvrzení data dodání, náklady na pohonné hmoty, čekání dopravce a další možné důvody).

Místem plnění uzavřené kupní smlouvy je vždy území České republiky. Dopravu objednaného zboží zajišťuje prodávající v rámci území České republiky na své náklady, pokud by kupující projevil zájem o dopravu objednaného zboží na území jiného státu, je prodávající schopen tuto dopravu zajistit a v tomto případě bude kupujícímu účtována předem dohodnutá částka za dopravné.

Výrobce a dodavatel objednaného produktu Mravec plast si vymiňuje možnost změny sděleného termínu dodání kupujícímu, aniž by byl povinen uhradit kupujícímu možné vzniklé náklady příprav na převzetí objednávky (např. náklady na objednaný manipulátor pro složení dodávaného produktu a pod.), z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (silný nárazový vítr, husté sněžení), anebo z důvodu nesjízdnosti komunikací (např. náledí, kalamitní stav na komunikaci z důvodu hustého sněžení a pod.).

7. Převzetí zboží

Prodávající je povinen dodat objednané zboží bez vad a poškození a kupující je povinen při převzetí zboží pečlivě zkontrolovat. Případné vady, poškození či nedostatky ihned na místě sepsat do protokolu s dopravcem. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V případě chybějící části objednávky (nástavec revizního komínu) je nutné, aby kupující (anebo osoba pověřená kupujícím k převzetí dodávky) informoval o chybějící části dodávky dodavatele v co nejkratším termínu, max. do 3 dnů od data dodání. Na reklamaci chybějící části dodávky po tomto datu výrobce Mravec plast nebude brát zřetel. Převzanou objednávku stvrdí kupující svým podpisem, kterým kupující potvrzuje převzetí objednaného zboží bez vad a poškození. V případě převzetí poškozeného zboží, je nutné poškození zdokumentovat fotografií (např. mobilním fotoaparátem) a detailně jej popsat do protokolu dopravce. Do doby úhrady objednávky je dodávané zboží výhradně majetkem prodávajícího. Při převzetí dodávaného zboží obdrží kupující od dopravce certifikát produktu včetně vyúčtovací faktury (v případě platby v hotovosti plné kupní ceny anebo doplatku zálohy). Převzetím zboží kupující dále strvrzuje, že se při koupi produktu seznámil s "Montážním návodem" zakoupeného produktu a dokumentem "Bezpečnost práce" , kde jsou uvedeny možné povolené způsoby manipulace, instalace, uskladnění a obsluhy zakoupeného produktu. Montážní návody, technické nákresy a dokument "Bezpečnost práce" jsou kupujícímu k dispozici ke stažení v sekci "Certifikáty a montážní návody".

8. Způsob úhrady objednávky

Úhradu objednávky je možno provést:

 • platbou v hotovosti při převzetí objednávky
 • platbou celé částky převodem na účet prodávajícího (je nutné o tomto způsobu úhrady prodávajícího informovat při objednání zboží)
 • platbou zálohy na účet prodávajícího a doplatkem zbývající části při převzetí zboží (je nutné o tomto způsobu úhrady prodávajícího informovat při objednání zboží)
 • č.účtu u GE MONEY BANK 156256862/0600

9. Právo na vrácení zboží a odstoupení od smlouvy

Dle obchodního zákoníku se právo na vrácení zboží nakoupeného způsobem prodeje na dálku (nákup na eshopu) do data 14 kalendářních dnů od data prodeje vztahuje na osoby, které zboží takto zakoupili. Nevztahuje se o osoby, které takto nakoupili v rámci své obchodní a podnikatelské činnosti. Skutečnost nákupu musí kupující prokázat předložením prodejního dokladu. Kupující má povinnost vrátit zakoupené zboží úplné, nepoškozené a čisté, s kompletní dokumentací, v originálním balení a ve stavu a hodnotě tak, jak jej od prodávajícího obdržel. Pokud kupující tyto podmínky nedodrží, má prodávající právo vracené zboží odmítnout. Kupující má povinnost doručit vracené zboží prodejci na své náklady. Prodejce vrací zaplacenou zálohu.Vrácené zboží již prodávající z důvodu zhotovení individuálních prostupů nenabízí jako nové, ale jako komisní zboží. Z tohoto důvodu má prodávající právo ponížit uhrazenou částku ve výši 20-30% ceny objednávky. V případě reklamace "Nástavce revizního komínu", který byl objednán zvlášť a zaslán spedicí, je objednateli vrácena částka pouze ve výši ceny nástavce. V případě zjištění, že vrácené zboží bylo vráceno neoprávněně dle podmínek v předchozím odstavci, je kupující povinen zaplatit náklady na přepravu vráceného zboží k prodávajícímu a od prodávajícího zpět spotřebiteli, a dále zaplatit prodávajícímu vzniklé organizační náklady spojené s manipulací zboží ve skutečně vzniklé výši. U produktu "Nástavec revizního komínu" výrobce Mravec plast ručí za kompatibilitu nástavce s komínem nádrže dodané od Mravec plast. V případě, že nástavec není kompatibilní s revizním komínem nádrže jiného výrobce, není výrobce Mravec plast povinen komín odebrat zpět.

V případě výroby specifického produktu na zakázku je kupující srozuměn se skutečností, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího.

Formulář o odstoupení od kupní smlouvy ke stažení zde.

10.Specifické (atypické) zboží

U specifických produktů (atypické tvary a velikosti oproti na e-shopu www.mravecplast.cz nabízeným typizovaným produktům) se kupující při objednání zboží zavazuje k úhradě poměrné částky z dohodnuté ceny produktu ve výši 60% této ceny bez DPH. Tato klauzule ošetřuje skutečnost, pokud by kupující odstoupil do 14 kalendářních dnů od smlouvy z důvodu uplatnění nároku na odstoupení od smlouvy v souvislosti se spotřebitelskou smlouvou dle ust. § 52 občanského zákoníku uzavřenou při použití prostředků komunikace na dálku, v případě že se jedná o spotřebitelskou smlouvu a jsou splněny podmínky pro odstoupení od smlouvy a zboží nelze prodat jako nové. Toto platí v případě, kdy je zboží převzato kupujícím a ten následně uplatnil nárok na vrácení zboží. Pokud dojde k nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat vrácení zboží a odstoupení od spotřebitelské smlouvy. V tomto případě zašle prodejce vrácené zboží zpět kupujícímu na náklady kupujícího anebo jej uloží ve svých prostorách a kupujcímu bude účtováno úložné 1% z ceny zakoupeného zboží za každý kalendářní den uložení.

11. Reklamace zboží a jeho záruka

Z vzniklého smluvního vztahu vyplývají povinnosti prodejce i kupujícího týkající se řešení reklamace vadného zboží, odstranění vzniklých vad a záruka na prodané zboží. Záruka na prodané zboží se řídí příslušnými obecnými ustanoveními a závaznými předpisy dle §§ 2113 a 2158 a násl. NOZ.

Záruka na nové zboží a zboží I. jakosti je dle platných zákonů v délce trvání 24 měsíců od data převzetí dodaného zboží kupujícím na místě, anebo datem doručení zboží zásilkou kupujícímu.

Povinností kupujícího je při převzetí dodávaného zboží zboží pečlivě prohlédnout, aby se případné vady a poškození (vzniklé např. dopravou zboží ke kupujícímu) zjistily co nejdříve a mohla se uplatnit reklamace zboží. V tomto případě sepíše ihned s dopravcem protokol o reklamaci zboží. Doporučujeme zjištěné vady také zdokumentovat fotograficky. U reklamací již instalovaného zboží je nutné doložit fota probíhající instalace dokládající dodržení pokynů montážního návodu. Reklamaci na dodané zboží je možné uplatnit i po dodání, maximálně však do 2 pracovních dnů od dodání zboží. Toto pozdější uplatnění reklamace se vztahuje pouze na vady dodaného zboží, které při přebrání zboží kupujícím nebyly zjevné. Opět doporučujeme zjištěné vady zdokumentovat fotograficky.

Jak postupovat při uplatnění reklamace:

 • zdokumentujte vzniklou vadu produktu fotograficky ihned po zjištění vady
 • informujte výrobce Martin Mravec - Mravec Plast o vzniklé reklamaci telefonicky, e-mailem a nebo písemnou formou
 • reklamované zboží zašlete na adresu prodejce (zboží zaslané na dobírku prodejce přebírat nebude)
 • vyplňte formulář pro uplatnění reklamace a přiložte k zaslanému zboží
 • u reklamovaného zboží v přiloženém formuláři písemně uveďte důvod reklamace a kontakní údaje na Vás (jméno, příjmení, telefon,mail a dodací adresu)
 • k reklamovanému zboží přiložte kopii dokladu o koupi

Na vyřízení reklamace má prodejce dle obchodního zákoníku určena doba max. 30 dní od doručení a převzetí reklamace.

Záruky a reklamace se nevztahují na zboží, u něhož bylo zjištěno:

 • nesprávné použití a manipulace se zbožím
 • instalace objednaného produktu do místa, které není dle typologie produktu vhodné (např. dle typu podloží)
 • nesprávné uložení dodaného zboží

O stavu reklamace a způsobu jejího vyřízení budete vždy informováni. Snahou naší společnosti je vyřízení vzniklé reklamace k maximální spokojenosti kupujících.

12. Řešení sporů

Pro výrobce Martin Mravec - Mravec Plast je prioritou v případě vzniklých sporů vyřešit tyto spory smírem. Pokud nebude možné dosáhnout smírné dohody mezi prodejcem a kupujícím, budou veškeré spory vyplývající z Kupní smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní rozhodovány před místně a věcně příslušným obecným soudem.

Variantou v případě sporu mezi kupujícím a prodávajícím je mimosoudní řešení sporu prostřednictvím České obchodní inspekce a pravidel uveřejněných na www.coi.cz. Alternativní řešení sporu je také možné zahájit prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.

13. Ochrana osobních údajů

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů kupující při koupi zboží výslovně dává souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů, které byly poskytnuty prodávajícímu v souvislosti s objednáním vybraného zboží. Tento zákon je s platností od 25.5.2018 a nahrazuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (známé pod zkratkou GDPR).

Tento zákon blíže upravuje vztah mezi prodávajícím a kupujícím, přičemž výrazně posiluje práva na ochranu poskytnutých údajů kupujícího, zvláště právo na výmaz, úpravu poskytnutých osobních údajů z databáze prodávajícího. Při objednání kupující dobrovolně a bez nátlaku poskytuje souhlas, přičemž udělený souhlas není podmínkou dokončení koupi vybraného produktu.

Shromažďované osobní údaje:

 • Jméno a příjmení objednatele / případně název firmy
 • IČ / DIČ
 • telefonní číslo a mailový kontakt
 • dodací adresa i adresa fakturační (pokud je jiná od adresy dodání)
 • IP adresa zařízení, z něhož byla objednávka zaslána

Prodávající může tyto údaje využít pouze pro své vlastní obchodní účely po dobu 3 let od data poslední objednávky kupujícího.

Prodávající Mravec plast prohlašuje, že neposkytuje osobní údaje kupujícího k využití třetím stranám s výjimkou propojených osob ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a dále s vyjímkou partnerských společností, kdy jsou údaje předány pouze v případě písemné žádosti zájemce o kontakt partnery Mravec plast (týká se pouze jednotlivých žádosti o zpracování posudku v dotačním programu "Dešťovka" partnerskou firmou Mravec plast anebo v případě objednání prostřednictvím srovnávacího portálu Heureka Shopping s.r.o. - zaslán dotazník k hodnocení dodavatele) žádné třetí straně.

Dále, v případě objednání nástavce revizního komínu bez plastové nádrže, kde je dodávka řešena zasláním prostřednictvím spediční společnosti), mohou být osobní údaje (jméno, příjmení, adresa dodání, tel. a mailový kontakt) poskytnuty spediční společnosti za účelem dodání objednaného produktu.

Prodávající prohlašuje, že používá odpovídající technické vybavení k zabezpečení poskytnutých osobních údajů.

Kupující je oprávněn tento souhlas s poskytnutím svých osobních údajů kdykoliv písemně odvolat. Od okamžiku doručení požadavku s nesouhlasem užití osobních údajů kupujícího se prodávající zavazuje ukončit shromažďování a zpracování osobních údajů bez zbytečných odkladů. Toto neplatí pouze v případě, že by tím byl dotčen výkon práv Prodávajícího plynoucích z Kupní smlouvy nebo z porušení Kupní smlouvy.

Při neudělení souhlasu se zpracováním osobních údajů dojde po ukončení smluvního vztahu, vplývajícího ze splnění podmínek kupní smlouvy a splnění povinných právních předpisů, k vymazání Vašich osobních údajů z databáze a v případě Vaší žádosti o poskytnutí pomoci například se zpětným doložením podkladů pro kolaudaci (dojde k jejich ztrátě, poškození), pomoci s vyřízením reklamace anebo jiným požadavkem, nebude možné Vaši objednávku dohledat a pomoci Vám.

V ČR provádí dozor nad oblastí ochrany osobních údajů Úřad pro ochranu osobních údajů.

Výše uvedené obchodní podmínky jsou platné k 1.2.2016