Česky Slovensky

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > FAQ > Blog / Články > Plastová jímka či septik - Stavební povolení anebo Ohlášení stavby?

Plastová jímka či septik - Stavební povolení anebo Ohlášení stavby?Stavíte či rekonstruujete RD anebo chalupu, kde chybí kanalizace? Nevadí. Řešením situace je pořízení bezodtokové jímky anebo septiku, který tento problém vyřeší. Ale jak začít a na co si dát pozor? V textu se dočtete, co všechno je potřeba zařídit, aby stavba probíhala plynule a bez potíží. I v dnešní době na území ČR existují lokality, kde není přivedena splašková kanalizace ať už z důvodů technických (problematický terén), anebo finančních (přílišná nákladnost instalace splaškové kanalizace). Proto se k objektům instaluje jímka – lidově řečeno žumpa anebo septik, který problém vyřeší. Tyto produkty lze pořídit z betonu, ale kvůli váze a komplikované instalaci se stále častěji volí plastové jímky a tříkomorové septiky, například septiky a jímky výrobce Mravec plast.

Při rozhodování, který typ nádrže instalovat je dobré vědět, že:

Jímka, neboli žumpa je bezodtoková beztlaká nádrž, ve které dochází k uskladnění všech odpadních vod vytékajících z objektu. Po naplnění jímky je její obsah periodicky vyvážen fekálním vozem. Z důvodu absence odtoku je nutné kontrolovat plnění jímky, aby nedošlo ke kontaminaci okolí odpadní vodou.

Septik je podzemní nádrž, která má v současné době tři komory určené k filtraci odpadních vod vytékajících z objektu, s nímž je septik spojen odpadní trubkou. Septik má oproti jímce odtok, kterým přefiltrovaná voda odtéká pryč. Septik, stejně jako jímku je nutné po jeho naplnění nechat vyvézt fekálním vozem odborné firmy, avšak na rozdíl od jímky vzhledem k odtékající přečištěné vodě, je perioda vývozu mnohem delší a fekální vůz odsaje pouze hustý usazený sediment. Septik je dle zákona považován za 1. stupeň přečištění odpadních vod, odtékající voda ze septiku by měla být následně přečištěna 2. stupněm filtrace – zemním pískovým filtrem.

Výhody a nevýhody jímky a septiku:

 • Pořizovací náklady jímky jsou nižší než u septiku
 • Jímka je bezodtoková, není potřeba instalace 2. stupně přečištění jako u septiku
 • U jímky nedochází k vypouštění odpadních vod – stačí vyřízení pouze „Ohlášení stavby“
 • Septik – perioda vývozu je mnohem nižší než u jímky – šetří dlouhodobě náklady na vývoz sedimentu
 • U septiku je možnost záchytu přečištěné vody ze zemního pískového filtru do retenční nádrže a následné využití vody např. na zálivku, mytí nářadí apod.

Jak postupovat před pořízením septiku a jímky:

Každý rodinný dům či rekreační objekt je nutné z důvodu produkce odpadních vod spojit kanalizačním potrubím se zařízením, kde bude docházet k likvidaci těchto vod. Jímka i septik svým charakterem spadají do oblasti vodohospodářského zákona – oblast vypouštění a likvidace odpadních vod (§ 38, odst. 6). Proto je nutné si před instalací podzemní jímky anebo septiku vyřídit povolení k instalaci na příslušném úřadě – nejčastěji stavební úřad, odbor životního prostředí.


Rozdíl mezi jímkou a septikem je z pohledu platné legislativy ČR právě ve vypouštění odpadní vody do vod povrchových a zasakování do vod podzemních. Zatímco jímka je bezodtoková nádrž a není tak dle stavebního zákona vodním dílem (pokud nepřekročí parametry zastavěné plochy nad 300 m2 a hloubky 3m), k pořízení jímky je dostačující pouze podání tzv. „Ohlášení stavby“. Septik již v důsledku odtoku odpadní vody vodním dílem je, a proto se na jeho pořízení a provoz vztahuje vodní zákon (č.254/2001 Sb., konkrétně § 55, odst. 1, písmeno c) a je nutností podání žádosti formou „Stavebního povolení“.

Doporučené kroky při pořízení jímky anebo tříkomorového septiku:

 • Zjistit na příslušném stavebním úřadě, jaké jsou v daném místě platná regulativa a další požadavky. Příslušný úřad v daném místě má pravomoc žadatele omezit při výběru zařízení k likvidaci odpadní vody např. z důvodu ochrany vodních zdrojů v lokalitě, tzn. povoluje pouze instalaci jímek
 • Zajistit si vypracování projektové dokumentace pro žádost k instalaci jímky anebo tříkomorového septiku formou „Ohlášení stavby / Stavebního povolení“
 • Vyřídit „Ohlášení stavby / Stavební povolení“ na příslušném stavebním úřadě
 • Zjistit jaké je podloží v plánovaném místě instalace
 • Zvolit z nabídky výrobce septiků a jímek Mravec plast vhodný typ a potřebný objem nádrže, u septiku včetně zemního pískového filtru jako 2. stupně přečištění odpadní vody
 • Instalovat vybranou jímku / tříkomorový septik buď svépomocí anebo pomocí vybrané firmy